fbpx

Podmínky zpracování osobních údajů („podmínky“)

 

Použité POJMY

Zákazník:                 Fyzická nebo právnická osoba využívající služby Zařízení

 

Nařízení:                 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Správce dat:            Apartmány Fojtova studna, Sedlec 170, 69201, Fojtova Studna s.r.o.: IČO 08039402 (dále jen „Zařízení“)

 

 

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti zařízení a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 

 1. Zařízení se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Zařízení se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

 1. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Zařízení povinno zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracuje výhradně: provozovatel Zařízení a jím pověřené spolupracující osoby.
 2. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaných Zařízením. Pracovníci Zařízení nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Rezervační systém Previo
  2. Účetní firma
 3. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Zařízením a daným zpracovatelem.

informace o zákaznících

 1. Zařízení má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je Zařízení povinno uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat Zařízení o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v rezervačním systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Zařízení smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Zařízení musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Zařízení se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

 1. Zařízení se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 

 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které budou mít Zařízením stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zařízení a v tištěné podobě ukládány do uzamčeného prostoru, do nějž mají přístup pouze osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů;
 3. bude zabráněno neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 4. budou učiněna opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

Datum poslední aktualizace: 1.10.2019